Hov uv,q ahahj shls,k[ , j,adfh gaiv hfvdg 2011 lk h;sjvh Haiv