uvq l,fhdgd v[uj;l yhgdm ugdkh 240 vwd] l[hkd << uhgdm