uv,q h;sjv ugn hgahahj , hg[,ghj hgh[i.m hglk.gdm gaiv k,tldv 2010 Haiv