hgudshzd ggsdhvhj ,;dg sdhvhj ldjs,fdad dr]l uvqhW ohwhW flkhsfm aiv vlqhk hglfhv;